Óravázlat

A pedagógus neve: Dégenhardtné Szántó Ágota

Tantárgy: Matematika

Osztály: 8.a

Az óra témája: Rendszerezés: algebrai kifejezések

Időpont: 2019.december 10.

Az óra cél- és feladatrendszere:

  • A csoportos és páros munka során a tanulók aktívan vegyenek részt a csoport/pár munkájában az eredményes munka érdekében, tartsák be az együttműködés szabályait, törekedjenek arra, hogy munkájuk a gyors, hatékony  igényes és  pontos legyen. Az időkeret megfelelő kihasználásával tapasztalják meg a fegyelmezett együttes munka előnyét.
  • A tanulók megfelelően alkalmazzák a racionális számokkal való műveleteket az algebrai kifejezésekkel végzett műveletek során, helyesen alkalmazzák a tanultakat a játékos feladatok esetén is.
  • Helyesen alkalmazzák az algebrai kifejezéseknél tanult ismereteiket

Az óra didaktikai feladatai:

  • Az ismétlés és gyakorlás során fejlődjön a tanulók logikus gondolkodása, számolási készsége.
  • Tudatosuljon bennük a mindennapi élet és a matematika közötti kapcsolat.
  • Az önálló feladatválasztás során fejlődjön a reális önértékelésük ,a csoporttagok reakciói alapján fejlődik önismeretük
  • A csoport illetve páros munka során az együttes munkavégzéshez szükséges képességek, fejlődjenek,vita és kompromisszum készségük, empátiás és toleranciakészségük, valamint kollektív beállítódásuk, társaik tisztelete, a másik ember ismereteinek megismerése,elfogadása során.

Csoportos feladatmegoldások során a munka tervezésének, szervezésének és megosztásának gyakorlása, erősítése.

  • Törekedjenek a pontos és rendszerezett munkavégzésre, az időkeret megfelelő betartására
Időkeret Az óra menete Nevelési-oktatási stratégia Megjegyzések/
Reflexió
Módszerek Tanulói munkaformák, tevékenységek Eszközök
1-3. Az óra céljainak ismertetése, menetének, módszereinek megbeszélése Tanári magyarázat Megfigyelés
4-10. Ráhangolás, ismétlés:

Az algebrai kifejezéseknél megismert fogalmak ismétlése a „Dől a bot” gyakorlat segítségével

Ismeretek felelevenítése játékos formában Frontális gyakorlat, egymás ellenőrzés bot, fogalmak memória fejlesztése
11-14. Algebrai kifejezések a geometriában (terület, kerület, felszín, térfogat) A tanulói párok munkájának megfigyelése, segítése

Az 5 fős csoportok kialakítása a kártya segítségével

párok kialakítása, a páros munka során megoldott feladat ellenőrzése

csoportalakítás

„ Határtalan multikártya” alkalmazása

Szükség esetén a feladat megoldásához kapcsolódóan felmerülő problémák megbeszélése

Együttműködő

készség fejlesztése,

esetleg megfelelő vitakészség alkalmazása

A tanulótárs segítésének elfogadása

15-25. Szöveggel megadott kifejezés és az algebrai kifejezés összekapcsolása Két csoport munkájának irányítása, a másik két csoport munkájának megfigyelése Csoport munka, megbeszélés, Játékos gyakorlat „ Kinél van a… Nálam van a..” kártya 1 csoport esetén, Trimino a 2 csoportnál illetve 2 csoport egymással dolgozik a „Matekposta” nevű gyakorlattal (műveletek és változók leírása) Az együttműködés erősítése

Elfogadás mélyítése

26.-32 Algebrai kifejezésekkel végzett műveletek ismétlése képkirakóval csoportban Szükség esetén tanulók feladat választásának segítése, munkájuk megfigyelése, segítése Egyéni munka

Csoportmunka- önálló feladatválasztás alapján

Ellenőrzés a kirakott képpel

Képkirakó darabolt illetve megoldó alap

Füzet, laptop, projektor

Együttműködési készség, számolási készség fejlesztése

Önismeret fejlesztése

33-40. Algebrai kifejezésekkel végzett műveletek ismétlése II. (Széttöredezett négyszögek) Kreativitás

Motiváció

Csoportmunka erősítése, egymás segítése non-verbális gyakorlattal A saját tapasztalat alkalmazása a gyakorlat során

A feladat irányított megbeszélése

41-46.. A tanultak rendszerző összefoglalása „Add hátra táblát” gyakorlattal A csoportok munkájának és a tanulók toleranciájának megfigyelése A csoporton belül az elfogadás erősítése Felíró-tábla

Feladatlapok

47- 50. Értékelés :

csoportok munkájának értékelése

a tanulók önértékelése „ Rózsa-szimbólum”-mal

az órai munka értékelése (tanári értékelés),

Beszélgetés Önértékelés fejlesztése

A csoportmunka értékelése „RÓZSA” -szimbólummal