Foglalkozásterv Pdf-ben letölthető

Időpont: 2017. december 1.

Helyszín: Békéscsaba, Dedinszki Gy. u. 1/1. Jankay Tibor Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola (B)

A foglalkozás megnevezése: Az EQ fejlesztése a mindennapokban

A foglalkozást vezetik:

 • Dégenhardtné Szántó Ágota (matematika-technika szakos tanár, személyiségfejlesztő tréner)
 • Kőrösi Tibor (tehetségfejlesztő tanár, személyiségfejlesztő tréner)

A foglalkozás célja:

Annak érzékeltetése, hogy az érzelmi intelligencia komplex fejlesztésére a játékok kiváló lehetőséget nyújtanak

 1. tanórán kívüli tehetséggondozó foglalkozások során és
 2. tanórai keretek között is.

 

A foglalkozás témája:

 • Alapvető érzelmek

Tanulói fejlesztési cél:

Az érzelmi intelligencia általános, komplex fejlesztése.

Feladatok:

 1. Az érzelmi intelligencia egyéni kompetenciáinak fejlesztése:
  1. a leggyakrabban jelentkező érzelmi állapotok felismerésében való jártasság fejlesztése, a tevékenység során jelentkező érzelmi állapot jellegének megnevezése (tudatosítás),
  2. az érzelmek és gondolatok/tettek közötti kapcsolatok felismerésében való jártasság fejlesztése
  3. önmotiválás készségének fejlesztése: a hatékony tanuláshoz szükséges megfelelő érzelmi állapotba kerülés egyszerű eszközeinek használatában való jártasság fejlesztése
 2. Az érzelmi intelligencia társas kompetenciáinak fejlesztése
  1. a társak érzelmeinek felismerésében való jártasság fejlesztése
  2. társas kapcsolatok létrehozásában és fenntartásában való viselkedésformák gyakorlása, élmények tudatosítása

Oktatási cél:

 1. A játékok során keletkező alapvető érzelmek/érzések felismerése (testi válaszok, arckifejezések, reakciók, vélekedések alapján)
 2. az érzelmek megnevezése (a megjelenő érzelmet az érzelem kategóriájának megfelelő szavakkal tudja megnevezni)

A foglalkozás típusa:

 • Kombinált (új ismereteket feldolgozó és gyakorló)

Módszerek:

 • frontális, egyéni játékok és játékos gyakorlatok
 • páros játékok
 • frontális megbeszélés (az élmények tudatosítása)

A foglalkozás során alkalmazott játékok:

Bármely tanórán alkalmazható ráhangoló, felfrissítő vagy levezető, csoportalakító játékok és játékos gyakorlatok:

 • Szemmel verés – páralakítás
 • Gumiember – légzőgyakorlat, feszültségoldás
 • Tapsritmus – koncentrációs, feszültségoldás
 • A főnök én vagyok – egymásra figyelés, kommunikáció
 • Spárgával, fonallal – 2-4 fős csoportok alakítása, testi közelség, kommunikáció

Tanórán kívüli tehetséggondozó foglalkozásba építhető gyakorlatok

 • Vakművészet – együttműködés, nonverbális kommunikáció
 • Cselekvésdominó – együttműködés, kommunikáció, érzelmek kifejezése
 • Bogozd ki a csomót – testi közelség elviselése
 • Ez a fülem – koncentráció, egymásra figyelés

Gyakorlatok, játékok sorrendben:

 1. „Tapsritmus”
 2. „Szemmel verés”(páralakítás) és  „Gumiember”
 3. „Cselekvésdominó” és „Bogozd ki a csomót”
 4. „Vakművészet” és csoportalakítás: „Spárgával, fonallal”
 5. „Csukott szemmel párokba” (páralakítás) és „Szembe nézés”
 6. „Én vagyok a főnök”

Tapsritmus

Cél: Ráhangolás, feszültségoldás, figyelem fejlesztése

Feladat: a koncentrált állapot élményének átélése

Eredmény: a tanulók élményeket szereznek arról, hogy egy nagy figyelmet igénylő, ritmikus tevékenység milyen lelki-érzelmi hatással járhat

Gyakorlás.

 

A gyakorlat menetének leírása:

Tevékenység: Fejlesztési terület:
A tanulók a játékvezetőt jól látva helyezkednek el. Egymásra figyelés, a figyelem testi kifejezésének gyakorlása.
A feladat ismertetése: magyarázat, bemutatás, kipróbálás elemenként:

–   Ha a játékvezető egyet tapsol (ez a tá), a gyerekek egyszerre kettőt tapsolnak ti-ti ritmusban. Ha játékvezető kettőt tapsol (ti-ti), a többiek egy tapssal (tá) válaszolnak. A játékvezető kiszámíthatatlanul tapsol egyet vagy kettőt. Nehezítés 1.: combra ütéssel is, a játékvezető ha a combjára üt, a tanulók is. Nehezítés 2.: ellentétesen – a combra ütéskor taps, taps esetén combra ütés. Nehezítés 3.: különböző hangerővel ismételve.

Egymásra figyelés.
Játék fokozatosan nehezített változatokkal. Koncentráció, ritmusérzék.

A ritmikus gyakorlatok hatása a koncentrációra, érzelmekre – élményszerzés.

Megbeszélés lehetséges témái:

–   Ki szereti hallgatni a valamiféleképpen szabályos ritmusosan ismétlődő hangokat? Milyen hatással vannak érzelmeinkre? Ki az, aki észrevette már magán, hogy önkéntelenül is ritmikusan dobol az ujjaival vagy a lábával?  Milyen helyzetekben fordul elő? A zenei ritmus hatása.

Tudatosítás: a ritmikus hangok, mozgások hatással lehetnek érzelmeinkre. Ritmusgyakorlatokat szándékosan is használhatunk lelki állapotunk befolyásolására.

Szemmel verés és Gumiember

Cél: Ráhangolás, feszültségoldás

Feladat: a légző gyakorlat hatására létrejövő testi és érzelmi állapotváltozások megfigyelése, tudatosítása

Eredmény: a tanulók tapasztalatot szereznek arról, hogy a légző-gyakorlatok milyen testi-lelki hatással járnak.

Új: a párválasztás módja, Szemmel verés.

Gyakorlás: Gumiember.

A gyakorlat menetének leírása:

Tevékenység: Fejlesztési terület:
Szellőztetés Szokás kialakítása (önmotiváló technika, megfelelő érzelmi állapot kialakításához környezeti feltétel)
„Szemmel verés”. Párok alakítása véletlenszerűen:

–   A tanulók lehajtott fejjel sétálnak. Tapsra és/vagy vezényszóra mindenki megáll, hirtelen felnéz. keres egy szempárt. Akivel először összenéznek: üdvözlik egymást különböző érzelmeket kifejezve (örömmel, bánatosan, dühösen, meglepődötten, félelemmel, undorral) . Néhányszor megismételjük és amikor végleg leállítjuk a  gyakorlatot, akik éppen egy párt alkotnak, azok lesznek a gumiember gyakorlatban is a párok.

Kapcsolatfelvétel: tekintetek találkozása, üdvözlés.
Gumiember:

A pár egyik tagja a gumiember, a másik, aki felfújja. A gumiember számára ez a játék feszítő-lazító gyakorlat, társának légző-gyakorlat. A gumiember a székén összegörnyedve vagy más ellazult módon ül. Társa először felpumpálja a gumiembert (hangos be- és kilégzésekkel, 5 légzéssel), amíg tele nem lesz levegővel, vagyis meg nem feszül minden porcikája, majd „kihúzza a dugót”. A dugó nagyon kicsi, lassan áramlik kifelé a levegő. Ahogy fogy a levegő, a gumiemberek fokozatosan elernyednek, s végül visszarogyik a székre. Fontos a lassúság, a folyamat koncentrált követése. Kétszer megismétlik, majd szerepcsere.

Felfrissülés-ellazulás (érzelmi állapot alakulásáról élmény)

Egymásra figyelés, összehangolódás.

Koncentráció.

Megbeszélés:

–          Milyen különbséget vettél észre a belégzés és a kilégzés során az izmaidban?

–          Mit gondolsz, mennyire sikerült az adott érzelmet kimutatnod? Melyiket volt könnyű/nehéz?

Tudatosítás

 


Cselekvésdominó és Bogozd ki a csomót

 

Cél: az egymásra figyelés készségeinek erősítése, kommunikációs készségek fejlesztése, a testi közelség elviselésének erősítése, érzelmi reakciók tudatos kinyilvánítása. A tanulók ismerjék fel az egyes tevékenységeket, érzelmeket kísérő testi jeleket a tevékenység lényeges jegyei alapján, meghatározott cél érdekében maguk is tudjanak tudatosan, felismerhető jeleket közvetíteni, viseljék el a kézfogással járó testi érintést.

Feladat: a tanulók intenzíven figyeljék egymás tevékenységeit, csoport előtti viselkedés, érzelmi jelek tudatos közlése, testi érintéses (kézfogásos) helyzetek elviselése, társ általi irányítás elfogadása,

Eredmény: az egymásra  odafigyelés, bátorság fejlődése, jártasság alakulása különböző nyilvánvaló testbeszéd elemek megfejtésében. Erősödik a kreativitás. Szövegértés fejlődése.

Előkészület, eszközigény: annyi cédulára feladatok írása, ahány tanuló vesz részt a tevékenységben. (Ha valaki hiányzik, a fennmaradó cédulát is kiosztjuk. Ha többen vannak: tartalékként  2 tevékenységcédulából kettőt készítünk.)

Már ismert gyakorlat nehezítéssel: nem adunk konkrét mondatokat (kreativitás fejlesztése).

A gyakorlat menetének leírása:

Tevékenység: Fejlesztési terület:
A résztvevők körben ülnek, kiosztjuk a cédulákat. (Még nem szabad elolvasni.) Egymásra figyelés.

Kommunikáció.

A testi érintés elviselése.

Irányítás – végrehajtás.

Önbizalom, bátorság a kommunikációban.

Érzések kifejezése, felismerése.

A cédulák megkeverése: mindenki sétálgat a területen és vezényszóra megcseréli valakivel a céduláját. Néhány ismétlés után mindenki leül a körben elhelyezett székekre.
A feladat ismertetése. (Már ismert feladat – gyakorlás, továbbfejlesztés, nehezítésekkel)..
A tanulók egymás után elvégzik a cédulára írt tevékenységeket, a megfelelő sorrendben.
Megbeszélés:

–       Kinek okozott nehézséget a játék során eldönteni, hogy mikor következik? Mi volt a nehézség?

–       Van-e olyan, aki utólag másként játszaná el a szerepét? Miért? Hogyan?

 


Spárgával, fonallal és Vakművészet

Cél: az együttműködés akadályainak (kommunikáció hiánya)  megtapasztalása

Feladat: együttműködés hiányos kommunikációval, egymásra figyelés beszéd nélkül

Eredmény: a tanulók belátják, hogy a hatékony együttműködéshez megfelelő kommunikációra, egymásra figyelésre van szükség,

A gyakorlat menetének leírása:

Tevékenység: Fejlesztési terület:
Csoportalakítás fonallal

A tanulók a játékvezető körül körben állnak. A játékvezető feleannyi darab kb. fél méteres fonalat tart a kezében, amennyi a tanulók száma. (Két színben fele-fele arányban.)

Minden tanuló megfogja valamelyik fonal végét és szóbeli kommunikáció nélkül egymással szemben párokba állnak.

Két-két párból egy-egy négy fős csoportot alakítunk.

Nonverbális kommunikáció.

Társas kapcsolatok kialakításában élmények bővítése. Társak érzelmeivel kapcsolatos élmények.

 

Vakművészet

A csoportok tagjai egymással szemben leülnek, mindenki térdére helyezünk egy-egy mappát írólappal, és adunk egy-egy filctollat, mindenkinek más színűt.

Az a feladat, hogy közösen rajzoljanak egy képet. A csoporttagok egyszerre, becsukott/bekötött szemmel a játékvezető utasításainak megfelelő tevékenységeket végeznek, miközben nem beszélhetik meg a feladatot egymással. A rajzok sorrendje: ház, ablak, ajtó, kémény. Minden tanuló egy elemet rajzol, majd továbbadja a rajzot.

Utolsóként az előző feltételekkel rákerül a házra a kémény is.

Majd minden tanuló megnézi az elkészült műveket, a csoporton belül értékelik azokat, spontán módon megbeszélik a tapasztalatokat.

Koncentráció. Képzelet.

Kommunikáció.

Az együttműködés, a hiányos kommunikáció hatásának megtapasztalása.

Megbeszélés, tudatosítás:

a feladat során átélt élmények, a tapasztalt nehézségek

Az élmények, érzések tudatosítása, verbális megfogalmazása.

Farkasszszem és  Csukott szemmel párokba

 

Cél: A szemkontaktus felvétele, tartása – élmény tudatosítása.

Feladat: egymás szemébe nézni, elviselni a szemkontaktust

Eredmény: a szemkontaktus elviselésével kapcsolatos élmények

A gyakorlat menetének leírása:

Tevékenység: Fejlesztési terület:
Csukott szemmel párokba

A csoport körbeáll, mindenki felveszi a (már kiosztott) szemtakarót.

A tanulók sorrendjét kissé megkeverjük.

Tanári utasításra mindenki előre nyújtott karral a kör közepe felé indul. Akit először megérintenek, azzal álljanak párokba. A feladat közben ne beszéljenek. Ha a párok kialakultak, vegyék le a szemükről a takarást.

Bizalom, bátorság a kapcsolatok kialakításában. A kapcsolat kialakításával összefüggő élmények.
Farkasszem

A párok egymással szemben közel („minél közelebb”) ülnek. (Konkrét távolságot nem határozunk meg.)

Feladat: az egymással szemben ülők folyamatosan nézzenek egymás szemébe 1 percen keresztül. (Más utasítás nem szükséges – ha közben kialakul beszélgetés, most nem baj.)

Bizalom, bátorság a társas kapcsolatokban.

 

 

Megbeszélés:

A szemkontaktussal kapcsolatos érzések megfogalmazása. Mennyire volt nehéz a gyakorlat? Mire gondoltál közben? Milyen technikát alkalmaztál magadban, hogy teljesítsd a feladatot?

Tudatosítás: a szemkontaktussal kapcsolatos érzések (zavart, kínos, feszült…)

Én vagyok a főnök

 

Cél: Levezetés (pozitív élménnyel zárás), leggyakoribb erőteljes érzelmi állapotok felismerése – utánzása, önértékelés, önbizalom erősítése

Feladat: utánzással érzelmek kifejezése

Eredmény: a tanulók különböző érzelmi jeleket jól el tudnak különíteni

A gyakorlat menetének leírása:

Tevékenység: Fejlesztési terület:
A tanulók a játékvezetőt jól látva helyezkednek el. Egymásra figyelés, a figyelem testi kifejezésének gyakorlása.
A játék megnevezése, rövid ismertetése. Egymásra figyelés. Önfegyelem.
A játékvezető jól látható mozdulatokat végez, hangokat ad, melyeket a tanulóknak késlekedés nélkül utánozniuk kell. Segítő játékvezető utasításokat ad: különböző alapérzelmeket nevez meg, amit a tanulók a játékvezetőt utánozva jelenítenek meg. Egymásra hangolódás, megfigyelés, koncentráció, mozgásügyesség, testbeszéd és mimika leolvasása, utánzása.
A mozdulatok és a beszéd utal a foglalkozáson történtekre, értékeli a munkát, az elvégzett tevékenységeket, a tevékenységekhez kapcsolódó érzelmeket jelenít meg. Önértékelés, az értékeléshez kapcsolódó érzelemkifejezések gyakorlása.
A játékot nem követi megbeszélés, mivel ez a foglalkozás lezárása – a tanulók nem tudnak kilépni a játékból, ha a kilépésre nem beszélünk meg egy jelet.

Melléklet:

Cselekvésdominó – cselekvéslista

 1. Állj fel, menj a kör közepére, és szavak nélkül kérdezd meg a csoporttól, hogy ki lesz a következő? Ezután addig állj ott, amíg nem mondja valaki, hogy menj vissza a helyedre!
 2. Ha valaki a kör közepén kérdően körbetekint, azért teszi, hogy megtudja, ki lesz a következő. Te vagy az! Állj fel és mérgesen/dühösen (dühöngve) közöld a kör közepén álló tanulóval, hogy tűnjön a helyére, és még fenyegesd is meg, hogy gyorsabban haladjon!
 3. Ha egy társad dühösen helyére zavarta egy másik társadat, akkor te következel. Menj oda békésen a „helyrezavaró” társadhoz és nyugtasd meg, hogy a játék már elkezdődött, és ne izguljon, csillapodjon le, mert azzal mindenki jobban jár. Ezután állj mögé és tedd a vállára a kezed!
 4. Ha egy társad megpróbálta a dühöngőt lecsillapítani és mögé állt, fejezd ki neki valamilyen módon az elismerésedet, nagyrabecsülésedet ezért a tettéért!
 5. Ha valaki dicséretét fejezte ki egy társadnak, aki lenyugtatott egy másik társadat, közöld jól hallhatóan (kiáltva) mindenki számára, hogy jól érzed magad a csoportban!
 6. Ha valaki közölte a csoporttal, hogy jól érzi magát, állj fel és békaügetésben (guggolásban szökdelve) haladj végig a kör túloldalára és vissza! Közben hangosan brekegj is! (Ezzel a bátorságodat bizonyítod.)
 7. Ha meglátsz egy békautánzót a teremben, te is utánozz egy másik állatot! Vedd rá a csoportot, hogy találja ki, hogy milyen állat vagy! Ha felismerte valaki dicsérd meg, ha nem, akkor magyarázd el neki, hogy miből kellett volna, hogy rájöjjön. Rögtönözz! Győzd meg a magad igazáról!
 8. Ha valaki nem békát, hanem más állatot utánoz, te állj fel, és mond meg neki, hogy szerinted egy patkányt utánzott. Ha meg akar róla győzni, hogy nem patkány volt, egy kicsit állj le vele vitatkozni, de aztán morcosan hagyd rá és duzzogj egy kicsit!
 9. Ha valakik azon vitatkoztak, hogy patkány vagy nem patkány, akkor várd meg a vita végét, és állj fel! Mondd el hangosan, hogy hogy te melyik állattól undorodsz. Az undort az arcoddal is fejezd ki! Majd mondd azt, hogy neked most ki kell menned, és menj ki az ajtó elé! Várd meg míg szólítanak, és gyere vissza, csináld amit mondanak!
 10. Ha egy társad kiment a teremből, szavak nélkül vedd rá a csoportot, hogy álljanak körbe, kézen fogva! Te is állj be a körbe!
 11. Ha mindenki kézen fogva áll körben, lépj ki a körből és bogozd össze a kört – úgy, hogy közben ne engedjék el a kezüket a tanulók! Ha kész, menj ki az ajtó előtt állóért, és magyarázd el, hogy az feladata, hogy az összebogozott csomót kigubancolja!

Ha nincsenek elegen, akkor két cédulát is kaphat egy tanuló.

 

Alapérzelmek Paul Ekman szerint:

 1. Öröm (békés, boldog, elragadtatott, energikus, hálás, nyitott, jókedvű, …)
 2. Bánatos (boldogtalan, borúlátó, elégedetlen, gondterhelt, letargikus, szomorú, …)
 3. Dühös (bosszús, frusztrált, feszélyezett, feszült, ideges, morcos, nyűgös, heves, …)
 4. Meglepődött (álmélkodó, megrökönyödött, csodálkozó, elképedt, megilletődött …)
 5. Félelemteli (szorongó, tehetetlen, ijedt, rémült, megszeppent, riadt, reszkető,…)
 6. Undor (irtózó, viszolygó, gyomorforgató, ki nem álló, gyűlölő, megvető, iszonyodó, …)

 

 

PDF formátumban letölthető: foglalkozásterv dec1