A tanulás tanítása élménypedagógiával

A Jankay Tibor Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola szakmai műhely foglalkozásán megvalósult bemutató foglalkozás

Letölthető dokumentumok:

A foglalkozás vázlata:

Foglalkozásvázlat

2019.12.10.

Békéscsaba, Jankay Tibor Két tanítási Nyelvű Általános Iskola

Tantárgy: Tanulásmódszertan

Évfolyam: 7. osztály

Készítette: Kőrösi Tibor és Dégenhartné Szántó Ágota

Jankay Tibor Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola

Témakör: Az óra anyaga:
Tanulási módszerek, eljárások, technikák Aktív és passzív tanulás
Az előző óra: Tanulási tanácsok Következő óra: A felelősség vállalása és az önálló tanulás
Az óra típusa: Módszer:
vegyes tanári közlés, tapasztalati tanulás: élménypedagógiai gyakorlatok
Taneszközök: Szemléltető eszközök:
csomagolópapír – tanári ábra
A foglalkozás fő nevelési-fejlesztési céljai:

1.     Kognitív cél: az aktív és passzív tanulás jellemzőinek felismerése, összehasonlítása,

2.     Képességek: figyelem, emlékezet fejlesztése.

3.     Készségek: szövegfeldolgozással kapcsolatos készségek (írott, hallott szöveg értelmezése, szövegalkotás)

4.     Attitűdök: az aktív tanulás hatékonyságának elfogadása, az aktív tanulás technikáinak alkalmazására törekvés erősítése

Követelmények:

–        ismerjék fel a jellemzően aktív és passzív tanulási tevékenységeket

–        legyenek képesek a szövegelemek közötti kapcsolatok felismerésére (hallott szöveg esetén),

–        tudják, hogy az aktív tanulás hatékonyabb a passzív tanulásnál,

–        legyenek képesek saját célt kialakítani megadott szempontok alapján

–        gondolkozzanak saját megfogalmazott céljuk és az eredmény viszonyán,

A tematikai egység nevelési-fejlesztési céljai:

A módszerek szerepének bemutatása. Ráhangolás, hangulatteremtés. Szövegfeldolgozási módszerek megismertetése, gyakorlása. Felkészülés a szóbeli szereplésre. Felkészülés az írásbeli munka elkészítésére. Rögzítés. Önellenőrzés.

A tematikai egység ismeretei, követelményei

A módszerek szerepe

Hatékony, időtakarékos tanulás. A munkakezdés nehézségei. Rendcsinálás, előkészületek, tónusfokozó gyakorlat, célmeghatározás.

A tevékenységváltások jelentősége.

Szövegfeldolgozási módszerek:

Kulcsszavak kiemelése. Vázlatkészítés, kulcsszó-vázlat. Elhangzó szöveg jegyzetelése. Emlékeztető. Kérdések megfogalmazása, problémafelvetés.

Tájékozódó olvasás (skimming). Áttekintés (holisztikus látásmód, rész és egész). Elemző olvasás. Ismétlő olvasás (futó olvasás). Kritikus olvasás. Ábraértelmezés.

Fogalom-meghatározás, körüljárás.

Felkészülés szóbeli szereplésre:

A megszólalás feszültsége. Vita, érvelés, hivatkozás, cáfolat. A lámpaláz leküzdése.

Felkészülés az írásbeli munka készítésére

Ismeretrögzítés:

Memorizálás, belső képkészítés.

További témakörök feladataiból:

Tanulási részképességek fejlesztése:

Figyelem, beállítódás koncentrált munkára. Spontán és szándékos figyelem. Figyelemfejlesztés.

Beszéd. Szövegalkotás szóban.

A felolvasás gyakorlása.

Néma, értő olvasás

Szövegértési gyakorlatok.

Emlékezet. A rövid távú rögzítés stratégiái.

Gondolkodás. A problémamegoldó gondolkodás. Eltérő gondolkodási utak. Kreativitás a gondolkodásban.

A fogalom-meghatározás. A képzelet fejlesztése.

Tanulási önismeret

Önismeret: tanulási attitűd tudatosítása.

Idő

(perc)

Tevékenység, tanegység A gyakorlat, tevékenység megnevezése. Tartalom, módszer. Megjegyzés. Fejlesztendő terület. Eszköz. Vátható eredmény.
Előkészítő rész:
5 Feszültségoldás 1. „Ülj körbe!” .

A tanulók adott jelre tovább ülnek a körön belül.

Feldolgozás: „Hogyan változott meg állapotod a játék során?”

Energetizálás, tanuláshoz szükséges testi-lelki állapot kialakítása. Feszültségoldás.

Figyelem kialakítása, fejlesztése. Emlékezet – rövid t.

Társas kapcsolatok kialakítása – Testi érintkezés.

A siker-kudarc, versengés megélése.

Körben székek. Kártyacsomag.

Eredmény: a bemutató foglalkozással kapcsolatos gátlások oldódása. A feszültségoldó tevékenységek hatásának tudatosulása.

2 Célok megfogalmazása 2. „Célháromszög“

Figyelem fejlesztése – új ismeretek a tanulásról – kihívások vállalása.

Tanári magyarázat, frontális önálló munka.

Saját célok tudatosítása. Felelősségvállalás saját tevékenységekért.

Eszk.: papír, táblafilcek.

Eredmény: saját cél megfogalmazása, felelősségvállalás erősödése.

4 Ráhangolás, hangulatteremtés, energetizálás 3. „Kavics körben“.

Mondóka (vers) tanulása ritmussal, mozgással, társakkal. („Csiteri csütöri…“)

1. Beszélgetés körben: „Hogyan tanultok verset? Mit teszel, hogy a figyelmed fenntartásáért?“

2. Alap- és nehezített változat: minden második sor némán, újra kezdésnél visszafele adogatással.

Ismeretek: memorizálással kapcsolatos technikák.

Készségek:

Memorizálás: verstanulás.

Képességek: figyelem, ügyesség-mozgáskoordináció fejlesztése.

Eredmény: Ráhangolódás az óra témájára. Megfelelő figyelmi szint kialakulása. Különböző memorizálást segítő technikák ismerete.

Új ismeretek feldolgozása

Téma: Az aktív és passzív tanulás fogalma, összehasonlítása. Az aktív tanulás jellemzői, hatékonysága.

12 Az aktív tanulás fogalma, jellemzői. 4. „Szétszabdalt szöveg“.

A tanulók önállóan, csoportmunkában egy témához kapcsolódó szöveget rekonstruálnak, miközben az aktív tanulás fogalmával ismerkednek. Élménypedagógiai gyakorlat.

Ismeret: az aktív tanulás.

Készségek:

–        szövegértés-szövegalkotás,

–        kommunikáció (verbális),

–        együttműködés,

–        logikus gondolkodás.

Attitűd: aktív hozzáállás fontosságának tudatosítása.

3 –  feldolgozás, összefoglalás Feldolgozás interaktív körben. Az aktív tanulás fogalma, aktív tanulási módok. Beszélgetés körben. Tudatosítás.

Eredmény: felismerik az aktív tanulás jelentőségét.

10 Tanulási tanácsok: az aktivitás megvalósításához 5. „A homlokodra van írva”.

Tanácsok az aktív tanulás megvalósításához. Élménypedagógiai gyakorlat.

Ismeretek: az aktív és passzív tanulás jellemzői.

Attitűdök: az aktív hozzáállás.

Készségek:

–  kommunikáció (kérdezés, meghallgatás),

–  személyes kapcsolatok kialakítása és fenntartása,

–  logikus gondolkodás (következtetés),

–  kreativitás,

–  elhangzó szöveg jegyzetelése.

Eredmény: képesek tanulási problémákra saját tanácsokat megfogalmazni.

3 –        feldolgozás Elhelyezkedés skála mentén (térben). A tanulók megadott szempont szerint helyezkednek el a skála két végpontja között. Szempont: a gyakorlat során tanácsok megfogalmazásának nehézsége: kapásból sikerült – egyáltalán nem sikerült. Rövid megbeszéléssel. Készségek: önismeret.

Eredmény: önismeret mélyülése.

5 Dominó

(Az aktív tanulás néhány jellemző tevékenysége)

6. „Tanács dominó“

A tanulóknak a kapott dominókat kell lerakniuk.

Fejlesztett terület:

–        kommunikáció,

–        hallott szöveg megértése,

–        felolvasás,

–        tanulásmódszertannal kapcsolatban: aktív tanulás tevékenységei,

Eredmény: az aktív tanulás jellemző tevékenységeiről kialakul egy vázlatos belső képe.

 
5 Kérdezés – válaszadás 7. „Bölcsek válaszai.”

A tanulók körben ülnek. A kezdő játékos (1.) személyre szóló kérdést tesz fel az egyik szemben ülő társának (A.). A kérdező melletti játékos (2.) tesz fel kérdést az A játékos mellettinek, a B-nek. Ekkor a B az 1. játékos kérdésére válaszol az A nevében. Így tovább.  Ugyanezt játszhatjuk tanulásmódszertan témához kapcsolódó kérdésekkel és válaszokkal is.

–        figyelem, emlékezet fejlesztése,

–        nyelvi kommunikációs készség fejlesztése,

–        empátia fejlesztése,

–        kérdezés,

–        lényegkiemelés (a válasz lényegi információkat tartalmazzon).

Eredmény: a figyelem, beszédkészség fejlődése.

2 –         feldolgozás Interaktív körben. „Milyen érzés volt más nevében

–        válaszolni, vagy

–        helyetted válaszolt más?

Eredmény: társismeret, empátia, saját érzések tudatosításának fejlődése.
Értékelés – önértékelés
2 Önértékelés 8. „Célháromszög” – megvalósulása.

Az óra elején bejelölt és a megvalósult hozzáállás összehasonlítása.

Önértékelés.

Eredmény: a felelősségvállalás, az önismeret erősödése.